IRAN PROFESSIONAL PSYCHOLOGY

موسسه آموزش عالی «مدت» در سال 1389 با موافقت اصولی شماره 22/23194 مورخ 1389/07/07 و موافقت قطعی شماره 22/16395 مورخ 1390/02/11 و سرانجام به شماره 27645 و در تاریخ 1390/03/21 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ثبت رسید.

موسسه آموزش عالی مدت برگزار می‌کند:

همایش رایگان MBA ویژه روانشناسان